MILJØ & BÆREDYGTIGHED

HVAD ER PROBLEMET?

Befolkningen vokser og vokser og lægger større pres på naturen som skal levere flere ressourcer og fødevarer. Med vores nuværende ‘brug og smid væk-kulturen’ spilder vi ressourcerne og forurener miljøet. Kloden kan ikke genskabe økosystemerne så hurtigt som vi nedbryder dem. Hvis alle kunne rydde op efter sig selv lige som dyrene gør, så er der ingen affald stoffer som ikke går tilbage i økosystemet.

'We need to teach our children, our students, and our corporate and political leaders, the fundamental facts of life – that one species' waste is another species' food; that matter cycles continually through the web of life; that the energy driving the ecological cycles flows from the sun; that diversity assures resilience; and, (as suggested by Lynn Margulis and Dorion Sagan) that life, from its beginning more than three billion years ago, did not take over the planet by combat but by networking.'

Fritjof Capra

HVORFOR VAND?

Vand er en knap ressource. Med nuværende klimaforandringer som mennesker bidrager til, bliver tørre steder tørrere og våde steder vådere. Når man tænker på at vi består af 60 % vand og hele tiden skal have tilført frisk drikkevand for at opretteholde livet. I Danmark tror vi at vi har vand nok fordi vi kan se at det regner hele tiden og der står vand på markerne. Men det er ikke rent vand.

Det tager op til 50 – 2 000 år for at vandet siver ned i jorden og bliver til drikkevand. Desværre sker der det at store del af vores grundvand i Danmark er forurenet på grund af farlige stoffer og væske som er brugt som sprøjtegift, spildt eller gravet ned i jorden.

En anden udfordring er at der bruges drikkevand til industrielle opgaver hvor der ikke er krav om drikkevand. Det tager så mange ressourcer at rense vand til drikkevand.

HVORFOR BRUGER VI SÅ DRIKKEVAND TIL BILVASK? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL KØLINGSPROCESSER? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL RENGØRING? OSV..

Kilde: SRIP Circular Economy (2020)

HVAD GØR VI OG HVORFOR?

For at kunne levere alle de ønskede goder som vi mennesker efterspørger, tror vi naturen skal rense vandet, luften og jorden efter os. Lyder det ikke helt vildt og forkert? Det gør det for os. Det kræver naturen får hjælp, vi er bevidste om vores ansvar for rensning af vand og miljø.

I Cleantech Aqua er vi rigtig gode til at rense og genbruge spildevand. Derfor arbejder vi med at:

• udvikle miljøvenlige og bæredygtige løsninger så vi kan undgå miljøforurening,
2. omdanne spildevand så det bliver en ressource.

Vi udvikler anlæg med hensyn til naturen, samfundet og økonomien. Vi bruger cirkulær tankegang og designer anlæg der cirkulerer i det lukkede kredsløb med den højeste værdi længst muligt.

FNs 17 VERDENSMÅL

FNs 17 Verdensmål er en plan for kamp med vores nuværende problemer, eks: ulighed, klimaforandringer, miljøforurening, voksende forbrug, ustabil økonomi, mangel på råstoffer.

Målene blev alle FNs medlemslande enige om i 2015. Der er 17 måle og hver definerer hvad vi (personer, familier, skoler, firmaer, kommuner, organisationer, osv) kan gøre for at reducere vores negativ påvirkning på kloden og for at have det bedre.

HVILKE VERDENSMÅL ARBEJDER VI AKTIVT MED?

Da FNs 17 Verdensmål er kendt for at sætte retning mod bæredygtig udvikling, bruger vi dem for at fortælle dig hvordan vi bidrager til en grønnere fremtid. Vi har valgt fire Verdensmål der er direkte forbundet med vores aktiviteter.

Anlæg renser industrispildevand ved forureningskilden (decentral rensning). Hvis der ikke er krav om drikkevand, genbruger anlæggene procesvandet. Ud over det er anlæg bygget til at opsamle regnvand og bruge det som tilskudsvand.

• Ved at rense industrispildevand på stedet, undgår vi at spildevandet sliper ud under transport og forurener miljøet.

• Ved at rense industrispildevand på stedet undgår vi samblandning af spildevand fra flere industrier som gør vandet mere komplekst at rense. Samtidig kan det renses til genbrug på den samme fabrik.

• Ved at genbruge procesvand og anvende regnvand, sparer vi på drikkevandsressourcerne fordi det vand skal vi drikke.

Anlæg er module opbygget og fleksibelt. Det er designet så alt kan skiftes og repareres. Vi tilbyder servicekontrakt for at sikre en god service, at anlæg bliver rigtigt serviceret.

• Ved at designe fleksibelt og servicere anlæggene løbende sikrer vi en stabil drift og dermed længere levetid.

Anlæg er lavet af PE plast, rustfrit og galvaniseret stål. Det er materialer som har levetid på flere årtier og som er genanvendelige. 

• Ved at bruge genanvendelige materialer, undgår vi at delerne kommer til destruktion. I stedet for kan de indgå i produktion af nye varer når de ikke længere kan bruges i anlæggene.

Vi er løbende i gang med at teste nye teknologier og udvikle anlæg med online overvågningsprogram, så det bliver nemmere at styre og mere miljøvenlig når spildevandet renses.

• Ved at være innovative og udvikle vores anlæg, bidrager vi til forbedring af eksisterende teknologier og reducering af deres negative påvirkning på både naturen og mennesker.

Defekte deler som skiftes på anlæggene, tager vi retur, hvis de kan repareres, reparerer vi dem og tilbyder dem som renoverede reservedele.

• Ved at reparere og genbruge deler, bidrager vi til at forlænge deres levetid og mindske affaldsmængden.

Anlæggene kan serviceres online via et overvågningsprogram.

• Ved at servicere anlæggene online, mindsker vi kørsel til anlægget. Det vil sige at der reduceres brandstofforbrug og dermed, mængde af udledte CO2 emissioner.

Anlæggene renser spildevandet biologisk ved hjælp af MBBR-teknologien. Det er naturens eget rensesystem. Der tilsættes ikke nogen form for kemi eller andet, kun atmosfærisk luft.

• Ved at anvende MBBR teknologi sikrer vi at der ikke sendes stoffer ud i miljøet som ikke findes i forvejen i de naturlige økosystemer. Det betyder at rensningsprocessen ikke er kilde til videre forurening andet sted i systemet.

Anlæg renser spildevandet så det kan ledes ud i recipienten uden risiko for, at vandet forurener vandløb som munder ud i havet og giver anledning til eutrofiering.

• Ved at rense spildevandet decentralt, får spildevandet ikke adgang til det etablerede kloaksystem før det er renset. Der bidrages til en fortynding af det spildevand der løber i ledningen og som ikke er renset.

ELLER SKRIV TIL PÅ VIA FORMULAREN.